Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย ep1-40 จบ

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี

 

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี  ณ.มหานครแห่งต้าตง มียอดเขาชังหมัง มีผุ้สร้างนครคือ ฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้ เป็นผู้สถาปนาแผ่นดินสำเร็จ ตั้งชื่อ สกุลตง เป็นนามแห่งอาณาจักร ต่อมาก็ปูนบำเหน็จผลงานอวยยศ ขุนพล 7 นาย แบ่งออก 7 แคว้นทั้ง 7 มีตำแหน่งเป็นอ๋อง / อ๋องแห่ง จี้โจว หมิ่นโจว ยงโจว เป่ยโจว โยวโจว ชิงโจว ซังโจว โดยมี ป้ายคำสั่ง 7 ป้าย และมีป้ายเหนือทุกป้าย ชิ้นใหญ่สุด คือป้ายขั้วกาฬ (ป้ายฮ่องเต้) ฮ่องเต้ และอ๋องทั้ง 7 ปฏิญาณ ว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.1

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.2

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.3

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.4

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.5

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.6

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.7

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.8

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.9

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.10

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.11

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.12

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.13

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.14

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.15

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.16

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.17

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.18

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.19

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.20

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.21

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.22

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.23

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.24

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.25

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.26

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.27

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.28

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.29

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.30

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.31

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.32

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.33

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.34

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.35

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.36

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.37

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.38

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.39

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี พากย์ไทย EP.40 จบ