The Enemy Within Season 1 (2019) EP1-9 ยังไม่จบ

The Enemy Within Season 1 (2019)

สงครามก่อการร้ายคุกคามหน่วยงานซีไอเอ คีตันและหน่วยโคอินเทลต้องระบุตำแหน่งเป้าหมายของการโจมตีภายในประเทศให้ได้ ก่อนที่กลุ่มชิกอรินจะโจมตีและฆ่าผู้บริสุทธิ์ตายเป็นเบือ เชเฟิร์ดจึงต้องโน้มน้าวคีตันให้ปล่อยตัวเธอไป…

The Enemy Within Season 1 (2019) EP1

The Enemy Within Season 1 (2019) EP2

The Enemy Within Season 1 (2019) EP3

The Enemy Within Season 1 (2019) EP4

The Enemy Within Season 1 (2019) EP5

The Enemy Within Season 1 (2019) EP6

The Enemy Within Season 1 (2019) EP7

The Enemy Within Season 1 (2019) EP8

The Enemy Within Season 1 (2019) EP9